10.7.2011 Technická pomoc – odstraňování polomu

V neděli ve 23:08 byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo se o polom po večerní bouřce. Jednotka vyjela v počtu 1+4 s DA Avia nejprve na silnici Holkov – Římov na odstranění překážejícího stromu. Po obnovení provozu na této komunikaci byla KOPISem poslána na silnici Velešín nádraží – Mojné, kde odstranila další tři padlé nebo vážně poškozené stromy. Návrat na základnu v 01:00.

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 91/2010 sb. ze dne 1.3.2010 – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinosti dnem 1.1.2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

V podmínkách požární bezpečnosti výše ovedeného nařízení je mimo jiné uvedeného, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen spalinová cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požárů.

Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva, musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinových cest způsobem a ve lhůtách, stanovených tímto nařízením vlády.

Revize spalinových cest se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a které je zároveň

 • revizním technikem komínů
 • nebo specialstou bezpečnosti práce
 • revizním technikem komínových systémů
 • nově pak revizním technikem spalinových cest

 

Revize spalinových cesy se provádí:

 1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 4. po komínovém požáru
 5. při vzniku trhliny ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. („Revizní zpráva spalinové cesty“)

 

Kontrola spalinových cest se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejmeně 1x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( „Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty„).

Čištění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

O provedení čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( „Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).

Oproti stávající právní úpravě (vyhl.111/1981 Sb.) je v nařízení vlády daná možnost provádět čištění spalinové cesty o jmenovitém výkonu 50 kW svépomoci.

Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50kW svépomoci se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně 1 x ročně.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba ( netýká se fyzických osob) provádí čištění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném čištění záznamy, které následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty.

 • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
 • při kontrolách a čištění 2 x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců
 • při kontrolách a čištění 3 x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

Lampionový průvod a stavění májky

SDH Velešín Vás zve na pálení čarodějnic a stavění májky. Začátek bude v sobotu 30.4.2011 v 16 hodin pod poštou. Přijďte nám s dětmi pomoct ozdobit a postavit májku. Lampionový průvod začne ve 21 hodin a sraz je na parkovišti u Jihostroje. Trasa bude přizpůsobena dle počasí.

Čarodějnice na hranici

9.4.2011 – Požár Hubenov

V 15:25 hod. odpoledne byla vyslána jednotka sboru dobrovolných hasičů Velešín na požár dřevěné boudy do obce Hubenov. Většina našich řidičů byla na školení strojníků a velitelů v České Krumlově z kterého museli odjet. Po příjezdu řidičů do zbrojnice byla naše jednotka odvolána. Na místě zasahovala JPO Kaplice. Požár harampádí v boudě nejspíše zapálili děti.

28.3.2011 – Požár v panelovém domě

Dne 28. 3. 2011 byla JSDH Velešín povolána k požáru bytu panelového domu na Sídliště 507. Díky místním obyvatelům domu, kteří pohotově zavolali hasiče a zasáhli v pravou chvíli, dokázali hasiči uchránit další byty před plameny. Celá věc se vyšetřuje.

Na místě zasahoval SDH Velešín (5 členů) a JPO Český Krumlov.

Výjezd nahlášen: 13:12

Opuštění základny: 13:17

Dojezd na požářiště: 13:19

Příjezd na základnu: 14:30

Použitá technika: CAS 24 Š706

26.3.2011 – Kácení stromů

V sobotu dopoledne SDH Velešín pokácelo stromy pro město Velešín. Konkrétně se jednalo o jasan nad firmou Artel, tři modříny u panelových domů Nad Cihelnou a břízu v ulici Krumlovská. Družstvo mladých mužů si zároveň s touto zkušenností dělá osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Pomocník, jakým je motorová pila, je pro hasiče nepostradatelná. Ukázal to orkán Kirill a Ema, kdy naše zásahová jednotka byla v pohotovosti celé noci. Vlastníme silnou motorovou pilu s dlouhou lištou a speciálním řetězem, který dokáže přeříznout plech do tloušťky 1,5 mm.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ZDE

26.2.2011 – Kácení stromů

V sobotu 26.2.2011 jsme poráželi stromy pro město Velešín. Konkrétně se jednalo o 2 topoly, břízu a třešeň v oblastni čističky odpadních vod. Zároveň si družstvo mladých mužů dělalo praktické zkoušky na motorovou pilu. Teorii už máme za sebou, čeká nás ještě další kácení po Velešíně a závěrečné zkoušky.

Řezání se účastnilo 6 členů