Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 91/2010 sb. ze dne 1.3.2010 – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinosti dnem 1.1.2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

V podmínkách požární bezpečnosti výše ovedeného nařízení je mimo jiné uvedeného, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen spalinová cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požárů.

Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva, musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinových cest způsobem a ve lhůtách, stanovených tímto nařízením vlády.

Revize spalinových cest se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a které je zároveň

 • revizním technikem komínů
 • nebo specialstou bezpečnosti práce
 • revizním technikem komínových systémů
 • nově pak revizním technikem spalinových cest

 

Revize spalinových cesy se provádí:

 1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 4. po komínovém požáru
 5. při vzniku trhliny ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. („Revizní zpráva spalinové cesty“)

 

Kontrola spalinových cest se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejmeně 1x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( „Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty„).

Čištění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

O provedení čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( „Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).

Oproti stávající právní úpravě (vyhl.111/1981 Sb.) je v nařízení vlády daná možnost provádět čištění spalinové cesty o jmenovitém výkonu 50 kW svépomoci.

Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50kW svépomoci se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně 1 x ročně.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba ( netýká se fyzických osob) provádí čištění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném čištění záznamy, které následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty.

 • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
 • při kontrolách a čištění 2 x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců
 • při kontrolách a čištění 3 x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.